Dog's Chef

Kontakt

Obchodné meno: GILTRADE s .r. o.
spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 58093/B
Sídlo:Kráľová pri Senci 480
900 50 Kráľová pri Senci
IČO:44 748 761
IČ DPH:SK 2022811219
Registračné číslo sprostredkovateľa:SK 300176
Štatutárny orgán:Róbert Seják, konateľ
Bankové spojenie:Tatra Banka, a.s.
IBANSK83 1100 0000 0029 4203 9565
Mobil:+421 905 758 273
E-mail:info@dogschef.sk